پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

رضاخواه

متفکرآزاد، خاندوزی و رضاخواه سه جایگزین احتمالی زاکانی در مرکز پژوهش های مجلس

متفکر آزاد نماینده تبریز، خاندوزی و رضاخواه نمایندگان تهران به احتمال قوی جایگزین زاکانی در مرکز پژوهش های مجلس می شوند