Tag: آقای خوئینی‌ها! شما که از جلوس بر اکثر کرسی‌های نظام خاطره دارید چرا جای شاکی و متشاکی را عوض می‌کنید؟

Go to top