۶۱ درصد از مساحت شهرضا تحت تأثیر خسکسالی است / تابستان سخت با کاهش ۲۸ درصدی بارندگی

Go to top