۵۸۰ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته در کرانه باختری مجروح شدند

Go to top