۵۸۰فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته در کرانه باختری زخمی شدند

Go to top