۷۱ درصد مردم آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن هستند

Go to top