۶۰۰ میلیارد تومان مصوب سفر دولت به خراسان شمالی هنوز جذب نشده است

Go to top