یک مداح: فحش‌خورم مََلَس نیست که رئیس جمهور شوم!

Go to top