کوچک‌تر شدن بخش غیرنفتی عربستان برای چهارمین ماه متوالی

Go to top