کمتر از یک درصد از داوطلبان شوراهای شهر در البرز رد صلاحیت شدند

Go to top