کسانی که در پی ترمیم پل‌های بین ایران و آمریکا هستند، بیهوده انرژی مصرف می‌کنند

Go to top