کاظمی: فاضلی باید در اندازه قد و قواره خودش صحبت کند

Go to top