چین: آمریکا نسبت به درد و رنج‌ فلسطینی‌ها بی‌تفاوت بوده است

Go to top