چین: آمریکا مدعی حمایت از حقوق مسلمانان است اما به مصائب فلسطین بی‌اعتنا است

Go to top