پیشنهاد معیارها و شاخص‌های رای اعتماد به وزیران از سوی ۳ فراکسیون تخصصی مجلس

Go to top