پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان بدهی دستگاه‌ها از محل اسناد خزانه

Go to top