پایگاه‌های هوایی و دریایی بوشهر کنتور نصب نکنند تعهدی به تامین آب آنها نداریم

Go to top