پاکستان ۲ گذرگاه جدید مرزی با ایران تأسیس و راه‌اندازی می‌کند


Go to top