وضع بدی در سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی داریم/ عنوان برنامه دولتم رفاه و عدالت است

Go to top