وزیر دفاع: مهمترین مسئله امروز صنعت دفاعی، تحول و پیشرفت است

Go to top