وزیر دفاع: در عرصه فاعی به یکی از قدرت های جهانی تبدیل شده ایم

Go to top