وزیر دفاع: در عرصه دفاعی به یکی از قدرت های جهانی تبدیل شده ایم

Go to top