وزیرنیرو: دیگر نباید در ایران خشکسالی یا سیل را حادثه غیرمترقبه تلقی کنیم

Go to top