وجود ۲۲ درصد بیماران کرونایی خراسان رضوی در سبزوار


Go to top