هنیه: امروز غزه تحت محاصره، منع آمد و شد در شهرهای دشمن اعمال کرده است

Go to top