هشدار عادی‌انگاری مردم در مقابل کرونا / میزان بستری بیماران به یک‌سوم کاهش یافت

Go to top