هزاران اردنی در حمایت از مقاومت عازم مرز فلسطین شدند

Go to top