هر بیتی اجازه ورود به هیأت ندارد/ آنقدر درگیر نوآوری می‌شویم که محتوا فراموش می‌شود

Go to top