نوروزی: مشکل برق ناشی از بی برنامگی و ناکارآمدی مدیران اجرایی است

Go to top