نوبخت: اظهارات نادرستی برای وضعیت قطعی برق مطرح می‌شود

Go to top