نماینده لبنانی: اروپایی‌ها برای خوشایند اسرائیل، گناهانتان را با خون‌ عرب‌ها نشویید

Go to top