میرسلیم: امید بستن به بیگانگان انحراف است


Go to top