میان سنی و شیعه است، «تفاوت» وجود دارد، نه «اختلاف»

Go to top