مقاومت فلسطین دو ساعت به صهیونیست‌ها برای بیرون آمدن از پناهگاه‌هایشان مهلت داد

Go to top