مصوبات حمایت بانکی فقط برای مشاغل «به‌شدت آسیب دیده»‌ است


Go to top