مسئولان بدانند که ظرفیت حل همه مسائل کشور در داخل وجود دارد

Go to top