مردم نقش اصلی را در شکل گیری دولت اسلامی بر عهده دارند

Go to top