مردم خراسان شمالی ۲۰ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

Go to top