مردم به کسی رای بدهند که گرایش به دشمن نداشته باشد

Go to top