مردم آزاده‌ جهان پاسخ حرکت احمقانه‌ مکرون را بدهند

Go to top