مدیران دولت سیزدهم عدالت‌محوری و مقابله با تبعیض را در دستورکار خود قرار دهند

Go to top