مجروح شدن هفت نظامی صهیونیست در عملیات زیرگیری در قدس اشغالی

Go to top