لزوم حمایت دولت از کشاورزان و دامداران به دلیل خشکسالی/ افت ۲۰ درصدی در کشت آبی و عدم امکان برداشت در دیم

Go to top