فهرست خرید ۱۱۴ ایرباس توسط ایران منتشر شد ، ۸ فروند ایرباس

Go to top