فعالیت ۷۰ هزار کارگر، کاشان را به شهری صنعتی تبدیل کرده است


Go to top