فضاهای ورزشی کرمانشاه برای واکسیناسیون علیه کرونا تجهیز می‌شوند

Go to top