فرمانده نبرد اقتصادی باید رئیس جمهور باشد/ روحانی درک درستی از شرایط جنگ اقتصادی نداشت

Go to top