فرماندهان ارتش و سپاه در مقابل تهدیدات، آرایش دفاعی و تهاجمی دارند

Go to top