عزم جدی میراث‌فرهنگی برای احیاء روستای کریک/بافت تاریخی کریک ثبت ملی می شود

Go to top