عاملی: نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای مقابله با جنگ فرهنگی دشمن هستیم

Go to top